ziaja sopot sun cena ad

Jedna z nich była normalną grupą hematokrytów, w której pacjenci otrzymywali rosnące dawki epoetyny alfa (Epogen, Amgen, Thousand Oaks, CA), aby osiągnąć i utrzymać wartości hematokrytu wynoszące 42 procent (. 3 punkty procentowe). Drugą grupą była grupa niskiego hematokrytu, w której pacjenci otrzymywali dawki epoetyny wystarczające do utrzymania hematokrytu w 30 procentach (. 3 punkty procentowe). Planowany czas trwania badania wynosił trzy lata po przyjęciu ostatniego pacjenta. Epoetynę podawano dożylnie lub podskórnie, zgodnie z drogą podawania na linii podstawowej, i z tą samą częstotliwością tygodniowo, co przed badaniem. W grupie zdrowego hematokrytu dawkę zwiększono o 1,5 stopnia w momencie włączenia do badania. Następnie dawki zwiększono o 25 procent od dawki początkowej, jeśli hematokryt nie wzrósł o co najmniej 2 punkty procentowe w ciągu poprzednich dwóch tygodni. Jeśli hematokryt zwiększył się o więcej niż 4 punkty procentowe w ciągu dwóch tygodni, dawkę zmniejszono o 25 U na kilogram masy ciała. Stan żelaza (określony przez nasycenie transferyny w surowicy i stężenie ferrytyny w surowicy) został ponownie oceniony u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na zwiększenie dawki epoetyny. W grupie o niskim hematokrycie dawkę dostosowywano o 10 do 25 U na kilogram w dwutygodniowych odstępach, w razie potrzeby, aby utrzymać hematokryt 30 procent. Aby uniknąć fałszywie podwyższonych wartości hematokrytu, które wynikają z obrzęku czerwonych krwinek podczas transportu do centralnego laboratorium, obliczyliśmy wartości hematokrytu (w punktach procentowych) przez pomnożenie stężeń hemoglobiny (w gramach na decylitr) przez 3 i wszystkie wartości hematokrytu po randomizacji są wyrażone w ten sposób. Oceny
Rejestrowano wszystkie zdarzenia niepożądane, hospitalizacje, zabiegi pomostowania tętnic wieńcowych lub przezskórnej angioplastyki wieńcowej, zakrzepy w miejscach dostępu naczyniowego lub wszelkie zmiany lub zabiegi obejmujące miejsce dostępu do naczyń krwionośnych, transfuzje i zgony. Przechowywano rejestry seryjne schematów hemodializy u pacjentów; ciśnienie krwi; profile hematologiczne, chemiczne i koagulacyjne; nasycenie transferryny surowicy; i jednoczesna terapia lekowa. Zarejestrowaliśmy również Kt / V, bezimienny pomiar adekwatności hemodializoterapii, gdzie K jest stopą klirensu mocznika przez sztuczną nerkę, t jest czasem trwania każdej sesji hemodializy, V jest objętością dystrybucji mocznika w obrębie pacjenta , a 1,20 jest uważana za minimalną zalecaną wartość, chociaż technika pomiaru różniła się między ośrodkami i została oszacowana na podstawie współczynnika redukcji mocznika dla małej liczby pacjentów leczonych w ośrodkach, które nie obliczały Kt / V. Próbki krwi do analiz laboratoryjnych pobierano tuż przed hemodializą. Jakość życia oceniono w punkcie wyjściowym, a następnie co sześć miesięcy za pomocą 36-punktowego badania lekarskiego dotyczącego krótkiego formularza dotyczącego zdrowia, 14, które ocenia osiem aspektów związanych ze zdrowiem: funkcje fizyczne, funkcja społeczna, rola fizyczna, rola emocjonalna, zdrowie psychiczne , energia, ból i ogólne postrzeganie zdrowia. Każda część testu jest oceniana w skali od 0 (poważne ograniczenie) do 100 (bez ograniczeń).
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do śmierci lub pierwszy niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego
[przypisy: nutrend, belimumab, Białkomocz ]
[podobne: spastyka, stenoza kanału kręgowego, stwardnienie rozsiane objawy początkowe ]