Ustalenia kliniczne z implikacjami dla badań genetycznych w rodzinach z grupowaniem raka jelita grubego czesc 4

Dane przedstawiają częstość mutacji w MSH2 i MLH1 w zależności od liczby pacjentów z rakiem okrężnicy lub endometrium w rodzinie pokrewnej, średni wiek w momencie rozpoznania wszystkich nowotworów jelita grubego, liczba rodzin członkowie z wieloma nowotworami i rodzajami raka pozakolonowego, odpowiednio. Ponadto stwierdzono sześć mutacji missense o nieznanym znaczeniu klinicznym. Trzy z tych mutacji były w MSH2 (Ala . Thr w kodonie 305, Phe . Val w kodonie 447 i Ala . Thr w kodonie 834), a trzy w MLH1 (Gln . Lys w kodonie 62, Asn . Ser w kodonie 64). i Val . Met w kodonie 716). Chociaż tych mutacji nie znaleziono u 100 osób kontrolnych (w tym u 50 z polipowatością), wyniki badania kosegregacji zmian z fenotypem choroby były niejednoznaczne. Dlatego zdecydowaliśmy się wykluczyć te mutacje missense z analiz statystycznych. Analiza statystyczna
Tabela 5. Tabela 5. Wyniki analizy jednowariackiej i wieloczynnikowej. W analizie jednoczynnikowej kilka czynników było silnie związanych z obecnością mutacji w MSH2 lub MLH1: młodszym wieku w rozpoznaniu raka jelita grubego (P <0,001), spełnieniem kryteriów amsterdamskich (P <0,001), większą liczbą pacjentów z rak jelita grubego w rodzinie (P <0,001), obecność raka trzonu macicy (P <0,001), większa liczba pacjentów z rakiem endometrium w rodzinie (P <0,001), obecność raka jelita cienkiego (P <0,05 ), obecność wielu nowotworów jelita grubego u jednego członka rodziny (p <0,001) oraz obecność współistniejącego raka okrężnicy i trzonu macicy u pacjenta (p <0,001) (tabela 5). Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy mutacjami MSH2 i MLH1 a nowotworami układu żołądkowo-mózgowego, układu moczowego, jajnika lub układu wątrobowo-żółciowego lub z obecnością u jednego członka rodziny współistniejącego raka jelita grubego i nowotworu związanego z dziedzicznym rakiem jelita grubego bez polipowatości.
Ryc. 1. Ryc. 1. Szacowane prawdopodobieństwo mutacyjnej mutacji MSH2 lub MLH1 jako funkcji średniego wieku w rozpoznawaniu raka okrężnicy i odbytnicy w rodzinie oraz czy kryteria amsterdamskie zostały spełnione w rodzinach bez członków z rakiem endometrium (panel A) i w rodzinach z co najmniej jednym członkiem z rakiem endometrium (panel B). Wartości to iloraz szans dla kłód; cienkie linie wskazują 95-procentowe przedziały ufności.
W analizie wieloczynnikowej tylko młodszy wiek w rozpoznaniu raka jelita grubego w rodzinie (P <0,001), spełnienie kryteriów Amsterdam (P <0,001), a także obecność raka endometrium (P <0,001) były niezależnymi czynnikami ryzyka ( Tabela 5). Dlatego przeanalizowaliśmy prawdopodobieństwo wykrycia szkodliwej mutacji w MSH2 lub MLH1 przy użyciu regresji logistycznej jako funkcji średniego wieku w diagnozie raka okrężnicy i odbytnicy w rodzinie, obecności lub braku raka endometrium oraz spełnienia lub braku spełnienia kryteriów Amsterdamu. . Wyniki, wyrażone jako logarytmiczne iloraz szans i ich 95-procentowe przedziały ufności, pokazano na rysunku 1A i rysunku 1B.
Biorąc pod uwagę te wyniki, obliczyliśmy przewidywane prawdopodobieństwo wykrycia mutacji MSH2 lub MLH1 w poszczególnych rodzinach (p) z następującym równaniem:
p = eL / (1 + eL), gdzie e jest funkcją wykładniczą, a L to logarytm
[podobne: bikalutamid, agaricus, celiprolol ]
[hasła pokrewne: skleroterapia cena, skrzydlik, sla objawy ]