Ustalenia kliniczne z implikacjami dla badań genetycznych w rodzinach z grupowaniem raka jelita grubego cd

W 17 rodzinach rak jelita grubego został zdiagnozowany u wszystkich pacjentów po 50 roku życia, w 11 rodzinach tylko jedno pokolenie było dotknięte, aw 6 rodzinach dotknięci pacjenci nie byli krewnymi pierwszego stopnia. W pozostałych 10 rodzinach więcej niż jedno kryterium nie zostało spełnione. Analiza mutacji
Izolację genomowego DNA, amplifikację z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR), analizę mutacji z DGGE i oznaczanie sekwencji nukleotydowych przeprowadzono jak opisano wcześniej. 25,26,29,33 W skrócie, ogólną strategią było amplifikowanie przez PCR każdy z 16 eksonów MSH2 i 19 eksonów MLH1 w pojedynczym dotkniętym elemencie w każdej rodzinie i analizowanie tych produktów za pomocą zaciśniętych w GC DGGE.32 Exons ze zmienionymi wzorcami migracji w DGGE zostały zsekwencjonowane w celu określenia molekularnego charakteru wariantu . Po wykryciu wariantów badania rozszerzono, jeśli to możliwe, na resztę rodziny, aby zweryfikować segregację zmiany nukleotydu z fenotypem choroby.25,26,29
Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy analizy jednoczynnikowe i wieloczynnikowe w celu zbadania możliwych powiązań między określonymi cechami klinicznymi a obecnością mutacji MSH2 lub MLH1. Do analizy jednoczynnikowej zastosowano test chi-kwadrat Pearsona w celu identyfikacji skojarzeń. W ramach każdego rodzaju badano następujące zmienne: średni wiek rozpoznania raka okrężnicy i odbytnicy, niezależnie od tego, czy spełnione zostały kryteria Amsterdamu, liczba członków rodziny z rakiem jelita grubego, liczba z rakiem endometrium, obecność pacjenta z innymi nowotworami związane z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego i obecnością pacjenta z wieloma nowotworami synchronicznymi lub metachronicznymi w rodzinie. Wszystkie te zmienne zostały również użyte w analizie wielozmiennej. Stosując regresję logistyczną z wyborem wstecznym, obliczyliśmy logarytm prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwej mutacji jako liniowej funkcji zmiennych, które były istotne w analizie wielozmiennej. Aby określić prawdopodobieństwo mutacji MSH2 lub MLH1 (p), użyliśmy następującego równania:
log (p / + p) = . + .1V1 + .2V2 +. . . + .kVK, gdzie V1, V2 i. . . VK są rozważane zmienne i ., .1, .2 i. . . .k są zwykle ważonymi wartościami regresji oszacowanymi na podstawie danych. Jedenaście z 184 rodzin zostało wykluczonych z tych analiz, 6 z powodu obecności mutacji missense o nieznanym znaczeniu klinicznym i 5, ponieważ dane dotyczące wieku w chwili rozpoznania nie były dostępne.
Wyniki
Analiza mutacji
Tabela 1. Tabela 1. Częstotliwość mutacji MSH2 i MLH1 w zależności od liczby pacjentów z rakiem w obrębie rodziny. Tabela 2. Tabela 2. Częstotliwość mutacji MSH2 i MLH1 według średniego wieku diagnozy raka okrężnicy i odbytnicy u wszystkich pacjentów w obrębie rodziny. Tabela 3. Tabela 3. Częstość mutacji MSH2 i MLH1 w rodzinach z rakiem synchronicznym i metachronicznym. Tabela 4. Tabela 4. Częstość mutacji MSH2 i MLH1 według typów raka pozakolakularnego w obrębie rodziny. Łącznie 47 mutacji powodujących choroby zidentyfikowano w 184 rodzinach (26 procent). Spośród tych mutacji 19 było w MSH2, a 28 w MLH1
[więcej w: bikalutamid, dekstran, nutrend ]
[przypisy: wadowice olx, schizofrenia hebefreniczna, schizofrenia paranoidalna objawy ]