Chłoniak pierwotniakowłókniakowy i mięsak Kaposiego u biorcy przeszczepu serca czesc 4

DNA wyizolowano z wycinków przygotowanych z utrwalonej w formalinie, utrwalonej formaliną, tkanki parafinowej poprzez trawienie proteinazą K, a następnie oczyszczono na kolumnach krzemionkowych QIAamp (Qiagen, Chatsworth, CA). Sekwencja genomowa HHV-8 o 233 bp (KS330Bam) została zamplifikowana z .g genomowego DNA za pomocą testu PCR z użyciem poprzednio opisanej pary starterów.32 Startery kontrolne z ludzkiego locus BCL2 zastosowano w celu potwierdzenia, że szablon DNA można wzmocnić. Aby ocenić konfigurację genów łańcucha ciężkiego immunoglobulin, przeprowadzono hybrydyzację Southern przy użyciu znakowanych 32P sond do regionu JH (Dako) po trawieniu DNA Bglll lub BamHI (New England Biolabs, Beverly, MA). Obecność EBV wykryto na Southern blotach przy użyciu sondy BamHI W specyficznej dla genomowego DNA EBV. Analizę cytogenetyczną przeprowadzono na komórkach w metafazie zebranej bezpośrednio z płynu opłucnowego. Zbieranie komórek, tworzenie szkiełek i wiązanie trypsyna-Giemsa przeprowadzono w sposób opisany uprzednio Wyniki
Wyniki cytopatologiczne, genotypowe i kariotypowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Wytwarzanie płynu opłucnowego w cytospinie u chorego z chłoniakiem pierwotniakowatym, pokazującym duże komórki nowotworowe plazmacytoidu (barwnik Wright-Giemsa, × 1000). Płyn opłucnowy pacjenta zawierał liczne duże komórki plazmocytoidalne, z których większość miała od jednego do trzech wybitnych jąder komórkowych i umiarkowane ilości głębokiej bazofilowej cytoplazmy (ryc. 1). Widoczne były także komórki wielojądrowe i rozproszone postaci mitotyczne. Analizy immunohistochemiczne i cytometria przepływowa wykazały, że komórki te wiążą przeciwciała przeciwko markerom aktywacji CD30, antygenowi błony nabłonkowej i CD38 i nie reagują z przeciwciałami przeciwko markerom komórek B (CD10, CD19, CD20 i CD79a), markerom komórek T (CD3, CD5 i CD45RO), markery mielomonocytowe (CDllb, CD13, CD14 i CD33), CD45, cytokeratyna lub białko błonowe utajone EBV 1. Komórki nowotworowe również nie wykazywały ekspresji transkryptów RNA kodowanych EBV, jak oceniono hybrydyzacja situ.
Analiza Southern blot przeprowadzona z użyciem DNA przygotowanego z płynu opłucnowego ujawniła dwa niezupełne prążki immunoglobuliny ciężkiego łańcucha o w przybliżeniu jednakowej intensywności, co jest zgodne z obecnością pojedynczego dominującego klonu limfatycznego, który uporządkował oba ciężkie łańcuchy alleli immunoglobulin ( dane nie pokazane). Nie zaobserwowano pasm hybrydyzujących z sondą swoistą dla sekwencji genomowych EBV. Analiza cytogenetyczna 10 komórek w metafazie z płynu opłucnowego ujawniła następujące klonalne aberracje chromosomalne: 47-50, XY; der (2) dodaj (2) – (p23) dodaj (2) (q37); dodaj (4) (q25); dodaj (4) (q35); -5; dodać (6) (q21); del (7) (q12); del (9) (p21); -10; dodaj (11) – (q25); dodaj (12) (q24); dodać (14) (q24); dodać (17) (p12), dodać (18) (q23); +19; +20; -21; -22; + mar1; i + 2-5mars.
Wykrywanie antygenu jądrowego związanego z latencją HHV-8
Figura 2. Figura 2. Ekspresja związanego z latencją antygenu jądrowego w chłoniaku pierwotniakowatym. Komórki nowotworowe z płynu opłucnowego pacjenta (panele A i B) oraz z linii komórkowej zainfekowanej HHV-8, BC-1 (panele C i D), barwiono przeciwciałem IgG skoniugowanym z izotiocyjanianem fluoresceiny po inkubacji z surowicą z Pacjent zakażony HHV-8 (panele A i C) lub samo przeciwciało IgG skoniugowane z izotiocyjanianem fluoresceiny (panele B i D)
[przypisy: oprogramowanie stomatologiczne, agaricus, disulfiram ]
[podobne: taxivital, tęgoryjec dwunastnicy, test na nerwice ]