Chłoniak pierwotniakowłókniakowy i mięsak Kaposiego u biorcy przeszczepu serca ad 5

Obrazy uzyskano za pomocą mikroskopu konfokalnego. Ze względu na jaśniejsze zabarwienie w pierwotnych komórkach nowotworowych, obrazy pokazane w panelach A i B uzyskano z 10% światła stosowanego do paneli C i D. W celu wykrycia obecności swoistych antygenów HHV-8 w komórkach nowotworowych z płynu opłucnowego pacjenta, pośrednie barwienie immunofluorescencyjne przeprowadzono z surowicą odpornościową od pacjenta zakażonego HHV-8. Przeciwciała pochodzące od większości pacjentów zakażonych HHV-8 reagują z związanym z latencją kompleksem jądrowego antygenu 34, który obejmuje polipeptyd kodowany przez HHV-8 o nieznanej funkcji. Punktowe barwienie jądrowe w układzie zgodnym z rozkładem antygenu jądrowego związanego z latencją obserwowano w surowicy odpornościowej w ponad 90 procentach komórek nowotworowych (Figura 2A). Niewielka populacja komórek w płynie efuzyjnym wykazała dyfuzyjne barwienie immunofluorescencyjne niezależnie od obecności lub braku surowicy odpornościowej (Figura 2A i Figura 2B), odkrycie zgodne z niespecyficznym wiązaniem drugorzędowego przeciwciała z domieszanymi makrofagami, ale nie zaobserwowano punktowego barwienia jądrowego gdy pominięto surowicę odpornościową (Figura 2B). Surowica odpornościowa dała identyczny wzór punktowego barwienia jądrowego w linii komórkowej BC-1 zakażonej HHV-8 (Figura 2C i Figura 2D) i linii komórkowej BCBL-1, podczas gdy nie zaobserwowano barwienia w komórce B zakażonej EBV linie IB4 i B95-8. Supernatanty z płynu opłucnowego pacjenta wytwarzały także mocne punktowe barwienie jądrowe w liniach komórkowych BC-1 i BCBL-1, co wskazuje na obecność przeciwciał HHV-8.
Badania ultrastrukturalne
Rycina 3. Rycina 3. Mikrografia elektronowa przedstawiająca wirusy opryszczki w pierwotnych izolatach komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe są minimalnie zróżnicowane, z nukleokapsydami wewnątrzjądrowymi, w tym sporadycznymi formami otoczkowymi pączkujące się z błony jądrowej (strzałka) (pasek skali, .m). Wstawka przedstawia nukleokapsyd wirusa opryszczki o średnicach od 100 do 150 nm, co jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami w komórkach nowotworowych zakażonych HHV-8 (pasek skali, 500 nm).
Badanie pod mikroskopem elektronowym płynu opłucnowego ujawniło duże komórki guza (o średnicy od 10 do 20 .m) z widocznymi jąderkami, obfitą szorstką retikulum endoplazmatyczną i wolne rybosomy oraz krótkie, tępe występy na powierzchni (Figura 3). Wiele komórek nowotworowych zawierało nukleokapsyd w postaci herpeswirusa w różnych stadiach dojrzewania, w tym pełne wiriony, o średnicy w przybliżeniu 100 do 150 nm, z okrągłymi, gęstymi elektronowo rdzeniami, jak również niekompletnymi wirionami bez rdzeni. Cząsteczki wirusa były najliczniejsze w komórkach z peryferalizacją chromatyny jądrowej i rozerwaniem błony jądrowej. Okazjonalne formy otoczkowe zaobserwowano pączkowanie z błony jądrowej (rysunek 3, wstawka). Kilka wirusowych cząstek było również widocznych w domieszanych łagodnych makrofagach.
Wykrywanie DNA HHV-8 w archiwalnych tkankach
Rycina 4. Rycina 4. DNA HHV-8 w płynie opłucnowym i próbki tkanki archiwalnej od pacjenta. Analizę PCR przeprowadzono za pomocą zestawu starterów, który amplifikuje fragment 233-bp z regionu KS330 HHV-8. Ścieżka przedstawia próbkę płynu opłucnowego, ścieżkę 2, próbkę z endoskopową biopsją z trwałymi naciekami plazmacicznymi, ścieżkę 3, próbkę z biopsji węzłów chłonnych po transplantacji, pokazującą mięsaka Kaposiego, ścieżkę 4, tkankę z eksplantowanego serca, ścieżkę 5, a mięsień sercowy -biopsy bez nacieków plazmacitycznych, tor 6, próbka z biopsji okrężnicy, ścieżka 7, kontrola negatywna (DNA z chłoniaka z dużych komórek u pacjenta zakażonego HIV) i ścieżka 8, kontrola pozytywna (DNA z wcześniej scharakteryzowanej pierwotnej chłoniaka wysiękowego).
Aby określić czas trwania zakażenia HHV-8 u pacjenta, zastosowano PCR do przesiewania próbek tkanek archiwalnych pod kątem sekwencji genomowych HHV-8
[przypisy: Białkomocz, nutrend, dekstrometorfan ]
[więcej w: tętniak aorty brzusznej objawy, tk głowy, trexan ]